Publicerad den 1 kommentar

Olika bolagsformer i Spanien

Företagare Costa del Sol

Bolagsformerna påminner mycket om de svenska. För den som vill bedriva verksamheten i mindre skala rekommenderas den enskilda firman. Vid mer omfattande verksamhet rekommenderas att ett bolag bildas. Att rekommendera en speciell företagsform bygger i stort på samma förutsättningar som i Sverige.

Enskild firma

Lämplig för mindre omfattande verksamhet. Ägarens privatekonomi sammanfaller med rörelsens. Ägaren betalar sociala kostnader för sig själv med drygt 2.000 euro (ca 1.700 kr) varje månad från och med den tidpunkt när ekonomisk verksamhet startas. Skatt betalas preliminärt med 20 % av varje kvartals vinst. Vid årets slut läggs den skattskyldiges alla inkomster samman och avstämning sker mot den preliminärt betalda skatten. Inkomstskatten är progressiv, dvs ju högre årlig inkomst ju högre skatt. Moms (IVA) betalas kvartalsvis. Personligt betalningsansvar finns för såväl rörelsens som privatpersonens skulder och åtaganden. Bokslut upprättas kalenderårsvis och första året måste avslutas den 31 december hur kort året än blir.

Spanien tillämpar frivillig modulbeskattning för mindre företag. Det innebär att skattemyndigheten, på begäran av den skattskyldige, beräknar poäng efter exempelvis läge, storlek, antalet anställda, bransch etc. Det sammanlagda antalet poäng ger en skatt att betala varje månad. Denna modulskatt ersätter moms, sociala kostnader och inkomstskatt. Företagaren slipper deklarera, slipper kravet på löpande bokföring, samt är fri från taxeringsrevision. Valet mellan sedvanlig beskattning och modulbeskattning är företagarens eget beslut. Om modulbeskattning tillämpas måste detta ske i minst tre år. Därefter kan byte äga rum.

Handelsbolag

Reglerna är fullt ut samma som för enskild firma. Skillnaden är att antalet delägare är minst två. Delägarna är solidariskt ansvariga för verksamheten. En fordringsägare kan således kräva envar av delägarna. Det krävs således att man har fullt förtroende för varandra. Det kan ibland vara billigare för äkta makar att driva en enskild firma där den andre maken anställs istället för att makarna tillsammans driver ett handelsbolag.

Kommanditbolag

Reglerna är fullt ut samma som för enskild firma. Skillnaden är att antalet delägare är minst två. Minst en delägare har ett obegränsat ansvar och minst en delägare ansvarar enbart med sin insats i bolaget.

Filial

Ett svenskt företag kan driva sin spanska verksamhet genom filial. Det svenska bolaget är obegränsat ansvarigt för eventuella skulder och åtaganden. Filialen skall inskrivas i handelsregistret. Krav på minimikapital saknas.

Kapitalbolag med begränsat ansvar

Kapitalet är uppdelat i andelar. Det räcker med en delägare. Bolaget kan ha flera olika verksamhetsgrenar. Reglerna påminner mycket om ett svenskt aktiebolag. Revisionsplikt saknas emellertid. Vinstbeskattning sker hos bolaget med 35 %. Men om verksamheten härrör från en persons hjärna, tex en konsult, kan genomsyn ske varvid inkomstskatten blir progressiv och läggs samman med individens övriga inkomster. Den som utses till bolagets ledare betalar sociala kostnader med ett fast belopp, drygt 2.000 euro (ca 1.700 kr) per månad, från den månad verksamheten startas.

Minimikapitalet är 3.006 euro (ca 27.000 kr) och inbetalas på valfri bank. Beloppet är spärrat tills bolaget är färdigregistrerat. Kostnaden att bilda bolaget varierar men kan uppskattas till ca 300.000 pesetas. Beloppet måste förskotteras av ägarna eftersom aktiekapitalet ej får röras innan bolaget är färdigregistrerat.

Moms inbetalas varje kvartal. Man har tre veckors tid på sig att beräkna och betala momsen. Om den ingående momsen överstiger den utgående återbetalas ej beloppet utan rullas vidare till nästa momsperiod. Sociala kostnader avseende anställd personal betalas varje månad. Varje kalenderår är bas för inkomstskatten. Vid bokslutet skall speciella räkenskapshandlingar upprättas. Krav på extern revision saknas. Preliminär skatt betalas löpande under året i förhållande till föregående års resultat.

Aktiebolag

Reglerna påminner mycket om kapitalbolaget. Minimikapitalet uppgår dock till hela 60.000 euro (ca 550.000 kr). Det innebär att enbart mycket stora bolag med krav på högt aktiekapital är intresserade av denna företagsform.

Spanish International Holding Company

Bolaget skall äga minst 5 % av aktierna i ett utländskt bolag. När innehavet varat minst ett år är utdelningen skattefri. Det spanska bolaget kan därefter dela ut sin vinst någonstans i världen. Denna bolagsform är mycket lämplig för seriös internationell skatteplanering.